Grand Teton National Park - Larry Herscovitch

Teton Trees

Photo taken from Signal Mountain.

grandtetonssignalmountain